Vnitřní řád školní jídelny

        Základní škola Kout na Šumavě, okres Domažlice, příspěvková organizace

        IČO – 70990468

        Kout na Šumavě 62

                 Vnitřní řád školní jídelny

                                   V úplném znění k 1. 4. 2024 http//www.zskout.cz

      Školní stravování je poskytováno žákům dle zákona :

 • č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, včetně následných změn a doplňků.
 • č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování

     Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnanců právního subjektu
     a cizích strávníků.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností strávníků a jejich zákonných zástupců

      1-a       Práva strávníků

 • využívat stravovací služby a mít k dispozici informace týkající se školního stravování
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií
 • žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla

      1-b      Povinnosti strávníků

 • dodržují pravidla slušného chování
 • nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování
 • plní pokyny pedagogického dohledu, případně dalších oprávněných osob
 • dbají na čistotu rukou před začátkem stravování
 • neodnášejí vydané jídlo z jídelny

      1-c       Práva zákonných zástupců

 • vznášet připomínky podněty k práci školní jídelny

      1-d      Povinnosti zákonných zástupců

 • informovat pedagoga, vedoucí školní jídelny, kuchařky o změně způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je třeba ze zdravotního hlediska brát zřetel
 1. Vztahy strávníků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
 • pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další nezbytné organizační opatření
 • informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně os. údajů
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví strávníků
 • bezpečnost strávníků je v jídelně po celou dobu přítomnosti žáků zajištěna pedagogickým dozorem
 • žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních žáků, pracovníků školy i ostatních osob
 • žáci jsou pedagogy pravidelně seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny
 • zdravotní indispozici žák nahlásí pedagogickénu dohledu
 1. Pedagogický dohled ve školní jídelně
 • je zajišťován pedagogickým pracovníkem
 • vydává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a stravovacích návyků, dbá dodržování pravidel společenského chování a stravování
 • dbá na bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí dohlíží na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly. V případě znečistění podlahy zajistí okamžitý úklid.
 • poskytne potřebnou péči při úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a vedení školy pak zákonné zástupce
 • sleduje způsob výdeje stravy
 • reguluje osvětlení a větrání
 • sleduje odevzdávání použitého nádobí
 1. Podmínky ochrany žáků před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí
 • je zakázáno nošení , držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy i školní jídelny
 • projevy šikanování mezi žáky jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány
 1. Podmínky ochrany majetku
 • strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním
 • strávníci jsou povinni udržovat předměty, tvořící zařízení školní jídelny, v pořádku a nepoškozovat je
 • strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu
 1. Zajištění školního stravování 
 • školní stravování je zajištěno z vlastní kuchyně
 1. Výše finančního limitu

 Výše finančního normativu je určena v rámci rozpětí finančních limitů podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování. Do           jednotlivých kategorií ( 1. stupeň, 2. stupeň) jsou žáci zařazeni dle věku dosaženého v daném školním roce. Ceny stravného jsou uvedeny na přihlášce ke stravování, webu školy a na nástěnce v jídelně a jsou dle potřeby aktualizovány.

Výše fin limitu od 1. 4. 2024

                            Žáci ZŠ  1.stupeň   (7.- 10.let )                               39.- Kč

                            Žáci ZŠ  2.stupeň  (11. – 14.let )                            41.- Kč

                            Zaměstnanci                                                             65.- Kč

                            Cizí strávníci                                                             65.- Kč

Cena oběda zaměstnanců se řídí vnitřní směrnicí.

Cena oběda cizích strávníků vychází z platné kalkulace.    

Poplatky za stravování žáků pokrývají výši finančního normativu na nákup potravin.

 

 1. Organizace provozu stravování

Začátek výdeje pokrmů  –  pro žáky a učitele   11,30 hod. ( nebo podle potřeby )

                                                  dříve –  po dohodě  s ved. stravování, kuchařkou)

                                            –  pro cizí strávníky    11,00 – 11,15 hod

Konec výdeje pokrmů    –  13,00 hod.

 

Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu :

           Cizí strávníci si odnášejí obědy v jídlonosičích.

                                  Podmínky pro výdej stravy do jídlonosičů :  strávník si donese den předem 

                                  čistý jídlonosič , do znečistěných jídlonosičů oběd nenabíráme.

                                  Pokrmy  jsou určeny k okamžité spotřebě, jídelna zodpovídá za zdravotní

                                  nezávadnost nejdéle 15 minut od jejich uložení do jídlonosiče.                                                 

             Zaměstnanci se stravují ve školní jídelně, v případě potřeby odjezdu   po vyučování

                                  (školení, rodinné důvody) si mohou vzít oběd domů.         

              Žáci se stravují ve školní jídelně, první den neplánované nepřítomnosti si mohou vzít oběd  

                                               domů v jídlonosiči. V době nemoci (nebo jiného důvodu, pro nějž se žák

                                               neúčastní výuky) je možno stravovat se ve školní stravovně za plnou cenu

                                              oběda (cena včetně nákladů).

 

 1. Přihlašování a odhlašování obědů      

  Žák je přihlášen na základě vyplnění přihlášky na celou dobu školní docházky k pravidelnému odběru stravy.

              Odhlašování žáků provádí třídní učitelka ráno v 8,00 hod. při kontrole docházky.

              První den nepředpokládané nepřítomnosti může žák odnést oběd domů v jídlonosiči.

    Způsob platby stravného:

Žáci, zaměstnanci i cizí strávníci platí obědy po skončení kalendářního měsíce podle počtu odebraných obědů.

 

Způsoby platby :   Stravné je možno platit                     –  inkasem z účtu

                                 cizí strávníci – hotově, inkaso, složenka

Číslo účtu školy , pro které je třeba zřídit souhlas s inkasem : 163094152/0600

 

Odebrané stravné je třeba zaplatit v následujícím měsíci !

Nebude-li částka za stravování uhrazena následující měsíc po odebrání

stravného,bude stravování žáka ve školní jídelně pozastaveno do uhrazení dluhu !

 

Dotazy u vedoucí stravování kdykoliv během pracovní doby (6.30 -15. hod)

č. telefonu 723800904

 

Zpracovala J. Škardová

aktualizace 31.03. 2024,                                                            Schválila Mgr. M. Mazancová

platnost od 1.4. 2024                                                                                ředitelka školy